Leveringsvoorwaarden cursussen

Artikel 1 – Definities

 1. Fysionair V.O.F.: de aanbieder van de cursussen.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon waarmee Fysionair V.O.F.  als docenten of organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor het deelnemen aan of het geven van een cursus of workshop.
 3. Cursus: de cursus, de workshop.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Fysionair V.O.F. en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Fysionair V.O.F. overeengekomen worden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fysionair V.O.F. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepassing van andere algemene voorwaarden dan de algemene voorwaarden van Fysionair V.O.F. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanmeldingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Fysionair V.O.F. of  van de aanmelding via de website. Deze bevestiging kan zowel per post als per e-mail geschieden.
 2. Fysionair V.O.F. is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.
 3. Indien zich naar het oordeel van Fysionair V.O.F. onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, is Fysionair V.O.F. bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien aan artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. In dat geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door Fysionair V.O.F. worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fysionair V.O.F. zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Fysionair V.O.F . kan echter niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen. De dienstverlening richt zich alleen tot deelnemer en niet tot bij de deelnemer betrokken derden.
 2. Voor zover naar het oordeel van Fysionair V.O.F. een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Fysionair V.O.F. bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.
 3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fysionair V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fysionair V.O.F. worden verstrekt.
 4. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Fysionair V.O.F. is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade of vermissing ontstaan aan materialen die eventueel door deelnemer naar de cursus of workshop zijn meegenomen.

Artikel 5 – Overmacht, wijziging en annulering door Fysionair V.O.F. 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Fysionair V.O.F. noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van Fysionair V.O.F., kan Fysionair V.O.F. de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
 2. Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Fysionair V.O.F. indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen.
 3. In het geval van overmacht aan de kant van Fysionair V.O.F., waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Fysionair V.O.F. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Fysionair V.O.F. de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
 4. In geval artikel 5.1 en 5.3 plaats vindt, heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.
 5. In het geval van wijziging in de cursusdata door Fysionair V.O.F., zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. In het geval van annulering door Fysionair V.O.F., krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen naar een andere vastgestelde cursusdatum.

Artikel 6 – Wijziging en annulering door deelnemer 

 1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 2. Annulering van cursussen, deelname aan cursussen, dient steeds schriftelijk plaats te hebben.
 3. De aan annulering verbonden kosten voor annulering van een cursus bedragen per deelnemer: tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: € 50,-.
 4. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen voor de volledige cursus. De deelnemer zal Fysionair V.O.F. hiervan op de hoogte stellen.
 5. Indien de deelnemer zich op verhindering door overmacht beroept, zal Fysionair V.O.F. mogen verlangen dat de deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.
 6. Deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen, mits de cursus niet binnen de 14 dagen na aanmelding plaatsvindt.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling van cursusgelden dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per bank te geschieden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een cursus of workshop op rekening van Fysionair V.O.F. te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
 2. Wanneer er op de factuur staat aangegeven dat er per omgaande betaald dient te worden, vervalt iedere andere overeengekomen betalingstermijn.
 3. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.
 4. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf contant te voldoen. Bij een cursus of een workshop kan dit uitsluitend vóór aanvang van de cursus. In geval van niet tijdige betaling is Fysionair V.O.F. te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk wanneer bij Fysionair V.O.F., door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 2. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Fysionair V.O.F. of haar instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.
 3. De cursist is jegens Fysionair V.O.F. aansprakelijk wanneer Fysionair V.O.F. op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Fysionair V.O.F. of haar instructeurs gegeven instructies aan deze cursist. De cursist dient Fysionair V.O.F. te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.
 4. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Fysionair V.O.F., voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een deelnemer.
 5. Als Fysionair V.O.F. aansprakelijk is voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Fysionair V.O.F. beperkt tot maximaal de prijs van de gevolgde cursus waarmee de schade een verband heeft.
 6. Fysionair V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk voor wat de deelnemer na de cursus of workshop met de opgedane kennis doet.
 8. Deelnemer vrijwaart Fysionair V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan deelnemer toerekenbaar is.
 9. Fysionair V.O.F. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke zou kunnen ontstaan als gevolg van het onderling oefenen van en op medecursisten voor, na of tijdens de cursus.

Artikel 9 – Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Fysionair V.O.F. aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij Fysionair V.O.F. of diens recht verkrijger. Zonder schriftelijke toestemming van Fysionair V.O.F. is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden.
 2. Fysionair V.O.F. behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen of workshops en deze te gebruiken voor Fysionair V.O.F. cursus- en promotie activiteiten. Tevens behoudt Fysionair V.O.F. zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in Fysionair V.O.F. activiteiten.
 3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Fysionair V.O.F..

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Het personeel, de docenten en deelnemers van Fysionair V.O.F. verplichten zich geen, vanwege de cursus verkregen, informatie en informatie betreffende bedrijfsgegevens van medecursisten en Fysionair V.O.F. te verstrekken aan derden.
 2. De aan Fysionair V.O.F. verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Fysionair V.O.F., het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Fysionair V.O.F. bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Fysionair V.O.F. worden gemeld.
 3. De aan Fysionair V.O.F. verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen anders dan Fysionair V.O.F..

Artikel 11 – Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling.

Fysionair V.O.F. zal binnen 10 werkdagen reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 10 werkdagen lukken dan zal Fysionair V.O.F. wel binnen de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.

Artikel 12- Klachten

 1. Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. De cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde cursuskosten indien en voor zover de door hem ingediende klacht gegrond is bevonden. Fysionair V.O.F. zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren.
 2. Klachten graag richten tot: Fysionair V.O.F.  t.a.v. Jaap van Barneveld, Volkering 10, 7471 TE Goor
 3. In eerste instantie zal Fysionair V.O.F. de klacht afwikkelen maar mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak of afwikkeling dan kunt u zich richten tot : Pieter Klaasse, vennoot  Finedi administratie te Leusden. Hij is bereik via de mail Pieter@finedi.nl.   De uitslag van deze onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 4. Fysionair V.O.F. zal binnen 10 werkdagen reageren op de klacht. Mocht dit niet binnen 10 werkdagen lukken dan zal Fysionair V.O.F. wel binnen de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.
 5. Na afhandeling van de klacht zal deze minimaal 1 jaar bewaard worden.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen

 1. Deelnemer verklaart dat, tijdens deelname aan een cursus, deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Fysionair V.O.F., of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan – en voor volledige verantwoording van – assistenten en deelnemers kant.
 2. Fysionair V.O.F. werkt niet met docenten of deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de cursus of workshop onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Fysionair V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
 3. Fysionair V.O.F. behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting geeft niet automatisch het recht op terugbetaling van het cursusgeld.